ผู้ประกันตน ม.40 เตรียมรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับ ผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม คือ

ทางเลือกที่ 1 : เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท

ทางเลือกที่ 2 : เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท

ทางเลือกที่ 3 : เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

จากกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำข้อมูล ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ กรณีลดอัตราเงินสมทบ ตามพระราชกฤษฎีกาที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ จำนวน 3,695,217 ราย ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องคืนแต่ละรายโดยเฉลี่ยไม่สูงมาก

ทำให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้ประกันตนต้องเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ซึ่งมีผู้ประกันตนมาขอรับคืนแล้วจำนวน 121,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.28 เท่านั้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน

โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น

กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ คือ

รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565

รอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.