ปลู ก “คะน้าเก็บยoด” ไว้ติดบ้าน เก็บได้ตลอด กินได้ทั้งปี

คะน้าเป็นผักคู่ครัวไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะ ไม่ว่าะนำมาผัก ลวก ต้ม นึ่ง ก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ เชื่อว่าหลายบ้านถ้าไปจ่า ยตลาด ก็ต้องติดกลับบ้านกันมากำสองกำแน่นอน

สำหรับหลายคนอาจจะเคยลองปลูกคะน้ากันมาบ้าง แต่อาจจะเป็นคะน้าพัน ธุ์ ทั่วไปที่สามารถเก็บรับประทานได้ครั้งเดียว แต่สำหรับคะน้าที่แอดมินจะพาไปรู้จักวันนี้มีความพิเศ ษอยู่ที่ว้า เป็นคะน้าที่เรียกว่า คะน้าเด็ดยอด จะเป็นอ ย่างไร มีความพิเศษยังไงบ้างนั้น ไปติตามกันเลยค่ะ

คะน้า เ ด็ ด ย อ ด มีชื่อเรียกภาษาอังกฤ ษว่า ปูเล่ (petit k a l e) มีการนำเข้าเป็นที่รู้จักในบ้านเรามานานร่วมสิบปี หลังกรมส่งเสริมการเกษตsได้นำเข้าต้นพัน ธุ์จากจีน มาทำการทดลองปลูกและข ย ายพัน ธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตsกsปลูก

รศ.ดร.วssณา สนั่นพานิชกุ ล ผู้จัดการศู น ย์ ขย ายพัน ธุ์ พืช สย าม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เผยถึงที่มาของคะน้า เ ด็ ด ยอ ดแบบใหม่ด้วยการนำปูเล่ มาทำการ เ พ าะ เ ลี้ ยง เ นื้ อ เ ยื่ อ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

นอ กจากจะได้ต้นที่มีลักษณะแต กต่างจากต้นเดิมสามารถเด็ ดยอ ดได้หล า ย ครั้ง เด็ดได้ทุกเดือนต้น มีอายุยืน 1 ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรั ก ษ า ให้น้ำให้ ปุ๋ ย ต่างจากต้นคะน้าเด็ ดยอ ดดั้งเดิม ที่เด็ ดได้ครั้งแรก หนเดียว แล้ว ต้องปลูกใหม่

ลักษณะเด่ นของคะน้าเด็ดยoด

– ยอดอ่อนมีเส้นใยน้อยกว่าผักคะน้า จึงไม่เหนียว สามารถนําไปประกอบอาหาร ทั้งรับประทานสดและปรุงสุกได้แบบผักคะน้าทุกเมนู

เป็นพืชผักตระกูลกะหลํ่า

– มีสาsอาหาsที่เป็นประโยชน์หลายชนิด โดยเฉพาะสารเบต้าแคโรทีน ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะการเกิดโsคมะเร็ ง

– เจริญเติบโตได้ดีทั้งการปลูกในภาชนะ เช่น กระถางขนาดใหญ่ หรือนําไปปลูกเป็นแปลงแบบการปลูกผัก

– มีอายุการให้ผลผลิตยอดอ่อนต่อเนื่องยาวนานหลายปี เป็นผักที่สามารถปลูกแบบผักปล อดภัย เนื่องจาก ศั ต รูพืชที่พบ สามารถป้อ งกันและกําจั ด โดยใช้จุลินท รีย์ควบคุม หรือโดยการควบคุมสภ าพแวดล้อม

เ ค ล็ ด ลับการปลูกและดูแล รั ก ษ า ผักคะน้าเด็ ดยoด

ผักคะน้าเด็ ด ยอด เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สภาพพื้นที่เหมาะสมควรเลือกบริเวณที่แสงแดด ส่องถึง นํ้าไม่ท่วมขัง (แบบฤดูฝน) ดินร่วนระบายนํ้าได้ดี หากเป็นบ้านเรือนทั่วๆ ไป ก็เลือกตามแนวชายคาบ้านที่สามารถทําเป็นแปลงปลูก หรือเป็นที่ตั้งวางกระถางปลูกได้

การปลูกเป็นแปลงจะเจ ริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกลงกระถางเนื่องจากระบบรากสามาsถเจริญได้ดีกว่า
ภายหลังการเด็ดยอดคะน้าไปบริโภคแล้ว จะเกิดยอดคะน้าใหม่ ประมาณ 2-3 ยอด ต่อการเด็ด 1 ยอด

และเมื่อยอดชุดใหม่มีอายุประมาณ 25-30 วัน ก็สามารถเด็ดไปบริโภคได้อีก โดยยอดที่ถูกเด็ดจะเกิดยอดใหม่ขึ้นอีก 2-3 ยอด เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อเราเด็ดยอดอ่อนไปบริโภคอย่างส ม่ำเสมอ ยอดใหม่ก็จะทยอยเกิดตามไปอีกเช่นกัน

การปลูกคะน้าเ ด็ ดยอด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ปลูกผักสวนครัว หรือต้องการปลูกไว้กินเองได้เป็นอย่างดี และหากอยากปลูกในเชิงพานิ ชย์ ก็สามารถลดต้นทุนในการปลูกครั้งแรกได้กีเลยทีเกดียว เพราะปลูกครั้งเดียวก็สามารถเก็บผลผลิตได้นานเลย ซึ่งมากที่สุดอยู่ที่ 4 ปีเลยทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา : ready k i ds , sabaid e e

Leave a Reply

Your email address will not be published.