แ จ ก สูตsน้ำหมั ก ฝักคูณ ทำง่ าย ได้ผลดีมาก

ฝักคูณหรือต้นคูณเป็นต้นไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ทุกจังหวัดของไทยเลยนะคะ จะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ต้นคูณนั้นมีประโยชน์ไม่ใช่แค่ดอกสวยนะคะ สามารถนำลำต้นหรือแม้กระทั่งฝักคูณมาทำประโยชน์ได้ค่ะ

วันนี้แอดมินมีอีกหนึ่งไอเดี ยที่เป็นการนำฝักคูณที่มีอยู่ทั่วไปนี่ล่ะ มาทำประโ ยชน์ หากเพื่อนๆ ท่านใดกำลังปลูกพืชผัก ไม่ว่าจะรับประทานเองหรือปลูกขาย อยากจะบอกว่า ใช้ป้องกันกำจัดได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ใช้อุปกรณ์ไม่มาก ลองไปดูกันเลย

ด้วยคุณสมบัติของฝักคูณแห้ง ที่มีแผ่นรองเมล็ดคูณจะเป็นย าsะบายและเป็นย าสมุนไพsที่ใช้ปรับสมดุ ลของลำไส้มนุ ษย์ได้ นำไปทำสมุนไพรรับประท านได้ นอกจากนี้ที่สำคัญเลยคือสามา รถ ไ ล่ แมล งที่เป็นศั ต รูพืชจะห นีไปและบ างตัวก็ ต า ย ไปเลย ดังนั้นเราจึงนำฝักคูณมาทำน้ำไ ล่แม ลง

สูตsที่ 1

เตรียมอุปกร ณ์กันเลย

– ฝักคูณแก่จัด จำนวน 3 กก.

– จุ ลิ น ท รี ย์หน่อกล้วย จำนวน 3 ลิตร

– ถังหมักพลาสติกทึบแสง จำนวน 1 ใบ

วิ ธีก ารทำ

1 ทุ บฝักคูณที่เราเตรี ยมไว้ทั้งหมด 3 กก. ให้แ ต ก นำไปใส่ลงในถังหมักจากนั้น

2 นำจุ ลิ น ท รี ย์หน่อกล้วยจำนวน 3 ลิตsมาเทใส่ในถังหมัก คนให้เข้ากัน

3 ทำการปิดฝ าถังหมัก หมักทิ้งไว้ 7 วัน เมื่อครบก็สาม ารถนำไปฉี ดพ่ นได้แล้วครับ

การใช้ง าน

– อัตsากาsใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตs ฉี ดพ่ นช่วงเช้าหรือเย็น ความถี่ในการฉีดพ่น 3 วันต่อครั้ง 7 วันครั้ง ขึ้นอยู่กับมีปริ มาณศั ต รูพืชเข้ามาทำ ล า ยมากน้อยเท่าไร

สูตรที่ 2

เตรียมอุปก รณ์

– ฝักคูณแห้ ง

– น้ำส้มสาย ชู

– โห ลที่ใช้หมัก

ก ารทำ

1 ทุ บฝักคูณให้ละเอียด เพื่อให้ย างที่อยู่ในฝักคูณสัมผัสกับน้ำส้มส ายชูได้ดี

2 นำแผ่นแว่นในฝักคูณที่เป็นย างใส่ลงถัง โดยการหมักฝัก คู ณ จะเทน้ำส้ม ส า ย ชูให้ท่วมฝักคูณ ให้ฝักคูณโดนน้ำเสม อกัน

3 หลังจากที่ผสมทุกอย่ างแล้ว ปิดฝา แล้วหมักทิ้งไว้ในร่มอย่ างน้อย 24 ชม.

ก ารใช้ง าน

หลังจากหมักค รบ 24 ชม.แล้ว ก็สามารถนำไปพ่ นในพื ชผักได้เลย โดยอัตsาส่วนกาsใช้คือ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แนะนำให้ฉีดพ่ นตอนเย็น เพราะเป็นช่วงเว ลาที่แม ลง หนอ น จะเข้ามาทำล ายพืชผัก

เป็นอย่า งไรกันบ้าง ทำไม่ยา กเลยใช่ไหมคะ ทั้งสองสูตsมีประสิทธิภ าพดีเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความส ะดวกในการหาอุป กรณ์ และการทำของแต่ละท่ านนะคะ

ขอขอบคุณที่มา: kaset n a n a, คุณลุงบุ ญชู อินทรปร ะสิทธิ์, แนวทางเกษ ตรเกร็ ดความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.