ชีวิ ตล่ าสุด ‘ปู ปริศนา’ เ ลี้ยงลูกลำพั ง ““

ผ่านไป 16 ปี  แท บไม่เ ชื่อว่าชีวิ ตเปลี่ยนไปขนาดนี้

ภาพล่ าสุด ‘ปู ปริศนา’ ขยันทำง าน เป็นแม่เ ลี้ยงเดี่ยวหลังหย่ า ‘เสธต๊อด’ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนหนึ่งเลยที่โ ลดแล่นอยู่ในวงก ารบันเทิงมาย าวนาน

หลายสิบปี สำหรับนักแสดงมากว่าความสาม ารถ อย่ าง ปู ปริ ศนา กล่ำพินิ จ ที่ไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงเท่านั้นเธอยังเป็นถึงนางแบบอีกด้วย

ปัจจุบันเธอได้ผั นตัวเอง ทำหน้าที่เป็นเบื้องหลังให้กับช่ องดัง และสำหรับทางด้านชีวิ ตส่วนตัว และชีวิ ตครอบครัวของ ปู ปริศนา  กล่ำพินิจ

อดี ตเคยคบหากับ เสธต๊อด พั นเอก วินธัย สุวารี จ นสุดท้ ายได้พบรักและแต่งง านกันเมื่อปี 2549 และมีบุ ตรสาวด้วยกันหนึ่งคน

ปัจจุบันก็ได้แ ยกทางกันไปมีชีวิ ตใหม่ด้วยกันทั้งคู่ ทางอดี ตส ามีอย่ าง เสธต๊อดปัจจุบันได้จดทะเ บียนส มรสกับ ภรรย าใหม่กับแ ก้ว อภิรดี ภวภูต านนท์

ที่เป็นนักแสดงเช่นกันทั้งคู่ได้จดทะเ บียนกัน เมื่อปี 2556 และสาวปูก็ได้มาเป็นคุณแม่เ ลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอ ด โดยเธอตั้งใ จทำง านทั้งทำง านหนั ก

แสดงบ้างและอยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำละครบ้าง นอกจากชีวิ ตที่มีความสุ ขของปู ปริศนาเเล้ว ความสวยของเธอก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

ไม่ว่าจะเป็นภาพในอดี ต หรือปัจจุบัน นอกจากที่จะสวยแล้วเธอก็ยังคอยช่วยเห ลือสังค ม ทางด้านชีวิ ตรักของ ปู ปริศนา เธอได้เคยออกมาเปิดใ จว่า

เราก็ต้องให้เ กียรติเขาวันนี้ ยังคุยกันได้ถ้าย้ อนกลับไปตอนนั้นปูเคยตั้งใ จไว้ว่าจะไม่แต่งง านและไม่มีทาย าท
แต่พอได้รู้จักกับอดี ตส ามี

หลายคนก็เคยออกมาบอกแล้ว แต่เราก็พย าย ามมองข้อดีของเขามาตลอ ดว่าเขาดีเ กินไป เลยไม่ได้คิดว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วเราจะเป็นคร อบครัว

และจะสาม ารถเปลี่ยนแปล งเขาได้ แต่ว่าชีวิ ตรักของเธอไม่ได้เป็นดั่ งหวั ง พอคุยกันได้ประมาณ 1 ปี เขาก็พาไปจดทะเ บียนสมร สโดยที่เราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรเลย

ยังคิดไปว่าเขาจริงใ จบริสุ ทธิ์ใ จกับเรา ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกับที่บ้านเลย คิดน้อยมาก แค่รู้สึกว่าเรารักกัน อย ากสร้ างครอบครัวไปกับเขา

พอหลังจ ากนั้นก็แต่งง านแล้ว มีบุ ตรด้วยกันเพราะการมีน้องๆจะเป็นเหมือนโ ซ่คล้ องใ จให้เขาใช้ชีวิ ตอยู่กับเรา คิดว่า ครอบครัวจะดีขึ้น

และเปลี่ยนเขาได้ต ามที่คิดไปตอนแรก พย าย ามประคร องความรักมาตลอ ด  แต่ว่าสุดท้ ายก็ไปกันไม่ได้ ไม่สาม ารถมีชีวิ ตคู่ร่วมกันเลยตั ดสิ นใ จเ ลิกกัน

ไปในที่สุ ด แต่เขาก็เป็นพ่อที่รักบุ ตรสามมากๆ ถึง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำหน้าที่ส ามีแต่ทำหน้าที่พ่อได้ดีมากๆ ถ้าถามว่ารู้จักกับสาวแ ก้วไหม

ส่วนตัวก็รู้จักกันในวงก าร แต่ไม่สนิทเท่าไหร่เราอยู่วงก ารมานาน 20 ปี ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรมากเพราะโตกันหม ดแล้ว

แม้ว่าเรื่องชีวิ ตรักเธอไม่สมห วังเท่าที่ค วรมากนัก แต่เธอก็มีความสุ ขในการดูแลบุ ตรสาวของตัวเองและได้ทำงานในสิ่งที่รักไปพร้อมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.