ภาsะตกเป็นของปู่ย่า

ด.ช. อรรถพล เชื้อวงษ์ หรือน้องสร

เพราะรูปลักษณ์ภายนอก ไม่อาจตัดสินคุณค่าของคนเราได้ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทุกลมหายใจของคนเรามีคุณค่า

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

น้องสม องพิ ก ารไม่สามารถช่ว ยเห ลือตัวเองได้

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

น้องคล อดมาปกติมาเป็นตอนได้18วันมีอาการก ระตุ กก็ได้พาน้องไปโรงบาลฯ แต่ไปช้านิดเดียวไปถึงโรงบาลศ ส มอ งน้องได้ขา ด

อ๊อ กชิเจนไปชั่ วข ณะ เมื่อปั้ มหั วใ จกลับคื น มาก็ไม่สามารถจะเหมือนเดิม

กลายเป็นกล้า มเนื้ อ อ่อ นแร งไม่สามารถช่ว ยเหลื อตัวเองได้พ่ อแ ม่น้องก็แย กท างกันแ ม่น้องทิ้ งน้องไปมีครอ บครั วใหม่

ตอนน้องได้8เดือนภา ระ ต กอยู่กับปู่ย่าและไม่เ คยมาสนใจไม่เคยส่ งเสี ย

ปู่ ทำงานก่อสร้าง ย่าก็ทำง านจั กสานชะลอมไม้ไผ่ขาย

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ปัจจุบันน้องอายุ 11 ขวบ แล้วค่ะ ติดต่อให้ความช่ วยเห ลือได้ตามนี้เลยครับ

ของใช้ที่จำเป็น ผ้าอ้อมเด็ก size XXL ,ข้าวสาร,อาหารแห้ง,ยาสวน,ซีรีแล็คนมกล่อง ,แผ่นรองซับ

ตอนนี้ที่ต้องการมากเลยคือ เครื่อง ผลิตอ๊อ กซิเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.