แทนรัก ตอบแทนที่พ่อเ ลี้ยงมาลำพั ง ““

แทนรัก ตอบแทนที่พ่อเ ลี้ยงมาลำพั ง

แทน ศุภทรัwย์ หนุ่มหล่อวั ย ยี่สิบเจ็ดปี กับตำแหน่งนักบิ นฝนห ลวงสุ ดเท่

แทนรัก บุ ตรชายคนโตของ ทนงศั กดิ์ ศุภทรัwย์ นักแสดงรุ่ นใหญ่ของวงการบั นเทิง

ที่บ้านได้บอกเขาเสมอว่าให้เขาตั ดสินใจเเละเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรัก

เขาจึงได้เลือกเรียนการบิ นที่ออสเตรเ ลียเเละได้ศึกษ าต่อที่ส ห รั ฐอเมริกา

หลังจากเรียนจบนั้น กsมฝนห ลวงได้เปิดรับนักบินพอดีเเทนรักเลยได้ไปสมั ครตามความฝันของตัวเอง

แทนรักเลือกที่จะเป็นนักบิ นฝนหล วงเพราะว่ามีความสุ ขในระยะยาวมากกว่าเป็นนักบิ นพาณิ ชย์และได้บิ นแบบ Hand Fly แบบที่เขาชอบอีกด้วย

ถึงการเป็นนักบิ น พาณิ ชย์จะได้ผ ลตอบเเทนเยอะกว่าเเต่เขาก็เลือกที่จะทำฝนหล วงตามความตั้งใจของเขา

เขาก็มีความตั้งใจที่เเ น่วเเ น่ที่จะทำงานเพื่อถว ายพsะเ จ้ า อ ยู่ หั ว รั ช ก า ล ที่ เ ก้ า

ตอนนี้เขาก็ได้ประจำการอยู่ที่ศู นย์ปฏิบั ติการฝนหล วงภาคกลาง เเละมีความสุ ขทุกครั้งที่ได้ขึ้นบิ นทำภารกิ จฝนหล วง

ในวันที่เเทนรักปฏิบั ติภารกิ จสำเร็จเป็นครั้งเเรกเขาภาคภูมิใจมากที่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝ น ต กได้ช่วยเหลือคนในพื้นที่

เขาเคยคิดว่าคนที่ทำให้ฝ น ต กได้นั้นเป็นเรื่องที่ม หั ศ จ ร ร ย์มาก เเต่วันนี้เขาเเละทีมสามารถทำมันได้

แทนรักเล่าว่า ตัวเขาเองรู้สึกดีมากที่สิ่งที่เขาชอบทำสามรถช่วยเหลือคนอื่นได้ ช่วยชาวบ้านที่ลำบ ากจากการที่ฝนไม่ ต กได้

การที่ๆได้เป็นเ ฟืองตัวนึงที่ได้ทำให้ภารกิ จนี้ขับเ คลื่อนไปได้ด้วยดีเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุ ด เเละสิ่งนี้มันทำให้เขารู้สึกได้ถึงความรักที่ในหล วงมอบให้ประชาช นผ่านสายฝนที่เราทำมันขึ้นมา

ภารกิจฝนหล วงจึงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหนๆ ในโลกนี้และผมภูมิใจมากที่ได้เป็น นักบิ นฝนหล วง

Leave a Reply

Your email address will not be published.