ด่วนเ ตือน 5 จังหวัด เฝ้าระวั ง”สึนามิ” หลังเกิดแผ่นดินไหวกว่า 30 ครั้ง

เฝ้าระวั ง “สึนามิ” 5 จังหวัด พังงา ออกหนังสือด่วนที่สุดเตรียมความพร้อม หลังมีรายงานเกิดเห ตุ แผ่นดินไ หว รวมกว่า 30 ครั้ง ที่บริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย-เมียนมา ใกล้ภูเก็ตราว 400 กม.

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไ หว กรมอุตุนิยมวิทย า รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. เวลา 06.00 น. ถึงวันทื่ 5 ก.ค. เกิดแผ่นดินไ หวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย และเมียนมา ขนาด 4.0-4.9

โดยมีจุดศูนย์กล างอยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ต 400 – 500 กิโลเมตร จนถึงขณะนี้มีแผ่นดินไ หวเกิดขึ้นแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

เปิด​เผย​ว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเท าสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ “แผ่นดินไ หว” บริเวณหมู่เกาะอันดามันและพื้นที่ใกล้เคียงพบในช่วงวันที่ 4-5 ก.ค.2565

ความถี่ในการเกิดแผ่นดินไ หวเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ไม่มีผลกระท บต่อประเทศไทย และยังไม่มีรายงานการเกิดคลื่น “สึนามิ” แต่เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเ หตุ

กับสถานการณ์สึนามิ ทั้งในสภาวะปกติและช่วงเวลาที่ต้องมีการเฝ้าระวั ง ทั้งนี้ จังหวัดพังงา โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเท าสาธารณภัยจังหวัดพังงา จึงให้นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกะปง)

แจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสามสมัคร จิ ตอาสา และภาคีเครือข่าย ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาช นทราบ โดยยึ ดข้อมูลข่าวสารที่ออก

 

โดยหน่วยงานราชการเป็นหลัก และเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเ หตุสึนามิของอำเภอ ทั้งนี้ให้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำอำเภอ ที่พร้อมประสานการปฏิบัติเมื่อได้รับการแจ้งเ ตือน

หรือเกิดสถานการณ์ได้ตลอดเวลา ขณะที่ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภั ย พิ บั ติ ม.รังสิต แสดงความเห็นถึงเหตุแผ่นดินไ หวที่เกิดขึ้นถี่ว่า สถานการณ์ไม่ปกติ

ฉะนั้นต้องเฝ้าระวั งอย่างใกล้ชิด เพราะยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของแผ่นดินไหวรอบนี้ เพราะอาจเกิดได้ทั้ง 2 มุม คือ การเกิดขึ้นถี่ๆอาจเป็นการปลดปล่อยพลัง หรืออาจเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามมาก็ได้

ฉะนั้น 5 จังหวัดที่เป็นจุดเฝ้าระวังภั ย สึ น า มิ ต้องคอยติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย พังงา , ระนอง , กระบี่ , ภูเก็ต , และ สตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.