เ จอ”น้องเ ต็น”

พ่อแม่ร่ำไ ห้ เจอ”น้องเ ต็น”ห ายตัว 5 วัน

พ่อแม่ร่ำไ ห้ เห็นร่-างลูกสาวหลังห ายตัวปริ ศนานาน 5 วัน ติ ดต่อไม่ได้ สุดท้ายเจอแบบไs้ล มห-ายใจ จากฝ ีมือหนุ่ มข้ างห้อง นับว่าเป็นค ดีที่ไม่มีใครอย ากให้เ กิดขึ้น

 

หลังเมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 เจ้าหน้าที่ตำร วจรับแจ้ งให้เข้าไปตร วจสอบ ถุงขย ะสีดำใบใหญ่ห่ อกล่องพล าสติกส่งกลิ่ นเ-หม็นคลุ้-ง มีหน อนแมล งวันเกาะเต็มกล่ อง

อยู่บริเ วณพงหญ้าหลังบ้านพักคนง านในคล องมโนร าห์ เปิดออกดูถึงกับต กใ จพบร่-างหญิงสาว โดยผู้ที่พบกล่องใบนี้คนแรกยืนยันว่าร่-างในนั้นคือ

“น.ส.สุมิต า พลเสน”หรือ”น้องเ ต็น” ลูกสาวของตน น้องห ายตัวไปจากบ้านพักคนง านแ พล้นปูน หมู่ที่ 7 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่คืนวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา

ญ าติติ ดต่ อไม่ได้กว่า 5 วัน แ จ้งคว ามไว้แล้ว ประก าศห าตัวทางโ ซเ ชียลก็ไม่มีเ บาะแ ส จ นมาพบร่ างข องน้ อง เจ้าหน้าที่นำส่งพิสู จน์หลักฐ านที่ รพ.ศูนย์เจ้าพ ระย ายมราช

จ.สุพรรณบุรี”นายประส าน หงส์ท อง” และ “นางรำพา พลเสน” พ่อและแม่น้องเต็น เ ผยว่าน้องเต็นตั้งใ จทำง านส่งเ สียตัวเองตั้งแต่เ ด็ก ไม่นึกว่าจะเจอคนร้-ายมาทำร้-ายเช่นนี้

ก่อนลั่ นทำไมต้ องทำกันขน าดนี้ จะไม่ให้อภั ยเ ด็ดข าด ถ้าเจออย ากจะจัดการเอง เบื้องต้นค าดว่าผู้ต้oงสงสั ยเป็นหนุ่มข้ างห้อง และได้ย้ ายออกไปแล้ว ล่ าสุดเจ้าหน้าที่ค วบคุ มตัวหนุ่มต้oงสงสั ยได้แล้วที่ จ.กาฬสินธุ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.